INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IMNS Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-413), przy ul. Klecińskiej („IMNS“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Dane osobowe uzyskane podczas zawierania umów lub po uzyskaniu zgody oraz w trakcie ich trwania, w szczególności:

 1. imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 3. w przypadku firm dokonujących zakupów w IMNS możemy przetwarzać dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:

 1. zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności dostarczenia naszym Klientom zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 2. realizacji obowiązków IMNS przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 3. ochrony praw IMNS zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 4. weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej naszych Klientów przy udzielaniu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych IMNS płatności, uzasadnionego interesu IMNS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 5. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych po uzyskaniu osobnych zgód,
 6. rekrutacji do pracy w IMNS.

IMNS może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi IMNS ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane„) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków IMNS przewidzianych prawem, ochrony praw IMNS zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu IMNS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności IMNS może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy hostingowe, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z IMNS umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

IMNS zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez IMNS i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i IMNS.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od IMNS potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. IMNS dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, IMNS może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a IMNS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, IMNS może ograniczyć ich przetwarzanie tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez IMNS oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na IMNS może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy w menu Kontakt >> https://anrisk.pl/kontakt/ , pocztą standardową pod adresem: Wrocław (54-413), ul. Klecińska 125, tel. + 48 71 797 77 20.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa